Z najnowszego raportu Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wynika iż liczba powstających instalacji fotowoltaicznych wzrasta.

Łączna moc zainstalowanych instalacji ze źródeł OZE (instalacje PV oraz źródła wykorzystujące biomasę, biogaz, wiatr oraz hydroenergię), wyniosła 9 GW. Wynik ten stanowi wzrost udziału produkcji prądu z odnawialnych źródeł energii z 7% w roku 2016 do 9% w 2019 roku w skali kraju.

Liczba mikroinstalacji wykorzystujących energię słoneczną wzrosła do 247 sztuk o łącznej mocy zainstalowanej 47,5 MW.

URE prowadzi rejestr małych instalacji OZE, który jest systematycznie aktualizowany. Zbiorczy raport dotyczący wytwórców w małych instalacjach OZE za 2019 rok stanowi wypełnienie zobowiązania nałożonego na Prezesa URE w art. 17 ustawy o OZE.

W 2018 r. nastąpiła zmiana definicji małej instalacji OZE (tzw. MIOZE) wprowadzona w art. 2 pkt 18 ustawy o OZE, która weszła w życie 14 lipca 2018 r. Ustawa zwiększyła poziom łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej dla instalacji zaliczanych do MIOZE. Wcześniej do MIOZE zaliczano instalacje większe niż 40 kW i mniejsze niż 200 kW (teraz większe niż 50 kW i mniejsze niż 500 kW).